Proizvodi Meni

Garancija

Garancija
Proizvodi Peg Perego su visokog kvaliteta. U slučaju da ipak dođe do kvara, mi dajemo garanciju od 24 meseci od dana kupovine po uslovima namenske upotrebe.


Uslovi garancije:
Garancija se izdaje na 24 meseci računajući od dana kupovine.

Datum prodaje treba da bude potvrđen na garantnom listu žigom, pečatom i sa potpisom ovlašćenog prodavaca. Garancija važi pod uslovom da je garantni list popunjen i overen od strane prodavca. Garancija se odnosi na otklanjanje fabričkih grešaka, a ne odnosi se na punjač i akumlator vozila.

Obavezujemo se da ćemo besplatno otkloniti sve kvarove i tehničke nedostatke koji bi nastali pri adekvatnoj upotrebi.

Garanciju priznajemo za vreme navedeno u garantnom listu pod uslovom:
- da je korisnik koristio proivzod prema uputsvima za upotrebu,
- da proizvod nije mehanički oštećen,
- da je prodavac potvrdio garantni list,
- da sa proizvodom primimo i garantni list.

Ako ovlašćena servisna radionica ne popravi proizvod u roku od 8 dana, garantni rok se produžuje do konačne popravke. Ukoliko u toku trajanja garancije proizvod ne budemo popravili u roku od 30 dana po prijemu u ovlašćenu radionicu, ili u slučaju da nismo u mogućnosti da otklonimo kvar, proizvod ćemo zameniti.

Pre upotrebe proizvoda kupac je obavezan da prouči priloženo uputsvo ili da se konsultuje sa prodavcem. Kupac takođe ima pravo da pre preuzimanja proizvoda u prisustvu prodavca proveri njegovu ispavnost.

Ovom garancijom nisu obuhvaćene neispravnosti nastale usled neadekvatnog transporta, odnosno mehanička oštećenja proizvoda, nepažljivim rukovanjem, odnosno nepridržavanju prema upustvima za upotrebu, nestručnim popravakama od strane neovlašćenih lica, kao i zamenom delova neoriginalnim delovima, i ukoliko je do kvara došlo usled više sile (požar, poplava, udar groma ili slično).

Rok obezbeđenja servisa u vangarantnom roku je 7 (sedam) godina.

Garancija se ne odnosi na habanje delova proizvoda u redovnoj upotrebi.

SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA
ASCO doo
24400 Senta, Zlatne Grede 17.
Tel: 063/505-341


Za sva Vaša pitanja u vezi garancija, slobodno nas kontaktirajte.

Info modul

logo

Peg Perego Prodajni Salon i Servis

SENTA

Zlatne Grede 17


063 505 341

Najprodavanije
ASCO logo

ASCO Doo Logo